Regulamin serwisu internetowego www.snowboard.pl

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.snowboard.pl (zwany dalej „Serwisem”) jest prowadzony przez Snow&Surf Sp z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000158610 nr NIP 521 22 06 507, nr Regon 012440126, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 119 (zwaną dalej “Administratorem”).

Serwis prezentuje szeroko pojęte treści związane z popularyzacją snowboardingu jako dyscypliny sportu, pasji i stylu życia.

Serwis oferuje treści związane ze snowboardingiem oraz tworzy platformę wymiany poglądów, idei i inicjatyw mając na celu integrowanie środowiska osób aktywnie uprawiających snowboarding, jak również miłośników i kibiców tego sportu. Serwis ma umożliwiać także integrację środowiska osób uprawiających snowboarding.

Serwis i treści w nim zawarte przeznaczone są wyłącznie do użytku osób zainteresowanych, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce przez co należy rozumieć podporządkowanie ich prawu polskiemu chyba, że co innego wynika z treści informacji.

Wejście na stronę internetową Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest proszony o niekorzystanie z Serwisu. Inne strony internetowe i serwisy, do których prowadzą linki z Serwisu mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu wymagane są:

 1. Stały dostęp do sieci Internet;
 2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 18.0, Opera w wersji nie niższej niż 11, Google Chrome w wersji nie niższej niż 48;
 3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
 4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Korzystanie z oprogramowania typu Adblock, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a w skrajnym przypadku może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

W przypadku korzystania z Serwisu poprzez urządzenia mobilne nie są wymagane dodatkowe wymagania techniczne.

Funkcjonalności

Serwis oferuje możliwość zamieszczania treści o charakterze informacyjnym, informacji specjalistycznych (w tym o charakterze porad i poradników), umożliwia publikowanie i wymianę postów na forum, zamieszczanie treści audiowizualnych, zamieszczanie ogłoszeń i relacji z wyjazdów, zawiera linki do stron i materiałów zewnętrznych z zakresu snowboardingu.

Użytkownicy

Użytkownikiem Serwisu jest każdy kto korzysta z zasobów Serwisu.

Użytkownicy dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

Rejestracja jest niezbędna dla korzystania aktywnie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu takich jak np.: publikowanie postów, artykułów czy zamieszczanie treści audiowizualnych oraz artykułów i ogłoszeń.

Rejestracja Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem formularzy udostępnionych przez Administratora. Zakres niezbędnych danych i zgód jest oznaczony w treści formularza.

Zarejestrowany Użytkownik posługuje się loginem i hasłem.

Treści

Serwis oraz zamieszczone w nim treści, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych w Serwisie lub jego funkcjonalności, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.

Ze względu na charakter Serwisu, osoby pragnące korzystać z Serwisu w innych celach niż określone niniejszym regulaminem i funkcjonalnościami Serwisu proszone są o nie korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Administrator ma prawo blokowania kont takich osób.

Zamieszczane w Serwisie treści nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz szeroko pojętą etykietą internetu. W postach, profilach, avatarach i innych elementach nie można zamieszczać treści:

 1. Pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne);
 2. Wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, płciowym lub jakimkolwiek innym oraz odnoszących się do ideologii totalitarnych, jak np.: faszyzm, nazizm;
 3. Merytorycznie nie należących do żadnego wątku, czyli tzw. Offtop’u oraz nie posiadających żadnego sensu, mających na celu zaśmiecenie danego forum, czyli tzw spam’u;
 4. Pisanych w celu drażnienia bądź obrażania innych uczestników społeczności. To samo tyczy się tzw “trollowania” tzn: pisania postów wyłącznie w celu irytowania innych ludzi bądź wszczynania awantur;
 5. Wulgarnych (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcenie liter);
 6. Opierających się o zbyt intensywny flood, czyli kilkakrotne powtórzenie tego samego słowa lub znaku, np: “proszę, proszę, proszę”, “help, help, help…”;
 7. Propagujących piractwo komputerowe, kradzież lub dostęp do internetu bez wiedzy jego właściciela, hacking, phishing, pharming w tym linków do cracków, warezów oraz stron je oferujących;
 8. Utrudniających przeglądanie forum. W szczególności tyczy się to pisania większości posta czcionką zmniejszającą czytelność postu, np. kursywą/zbyt małym lub zbyt wielkim rozmiarem czcionki itp.;
 9. Zawierających cytaty postów które naruszają którykolwiek punkt regulaminu forum.

Zamieszczane komentarze lub posty na forum powinny być pisane językiem polskim z dbałością o formę i treść przekazu.

Administrator ma prawo do usuwania treści uznanych za stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu.

Użytkownicy zarejestrowani w przypadku powtarzającego naruszania warunków niniejszego regulaminu mogą być blokowani czasowo lub stale. Blokada konta na stałe jest równoznaczna z jego usunięciem po okresie 3 miesięcy.

Moderator jako osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na forum może zamykać (blokować) tematy, przenosić je do innych działów, dzielić wątki wielotematyczne, usuwać z forum wątki i wybrane posty, usuwać z postów Użytkowników treści niezgodne z Regulaminem, zwracać uwagę Użytkownikom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących na forum, a w sytuacji braku poprawy – wyciągać konsekwencje przewidziane niniejszym regulaminem. Moderatora powołuje Administrator i występuje on pod nickiem własnym z dopiskiem „moderator”.

O zamieszczeniu danej treści w Serwisie decyduje Administrator dokonując jej zatwierdzenia.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów udostępnionych w Serwisie stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik Serwisu może drukować informacje zawarte w Serwisie lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik Serwisu nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) Serwisu lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) treści Serwisu ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Użytkownicy powinni zamieszczać tylko samodzielnie stworzone treści i materiały lub takie, z których mają prawo korzystać. Oznacza to, że nie powinni zamieszczać w Serwisie treści niestworzonych samodzielnie ani zamieszczać treści bez koniecznych pozwoleń jak również wykorzystywać do tworzenia własnych treści treści, do których prawa autorskie należą do kogoś innego, np. utworów muzycznych, fragmentów programów objętych prawami autorskimi lub filmów nagranych przez innych użytkowników o ile nie dysponują stosownym zezwoleniem uprawnionego.

Zamieszczanie materiałów audiowizualnych jest związane z potencjalnym wykorzystaniem wizerunku. Publikując materiał własny Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku. Wizerunek osób trzecich podlega ochronie i po stronie Użytkownika jest zapewnienie zgody na jego publikację lub pseudonimizacja (np. „rozmazanie” twarzy).

Strony, do których linki znajdują się w Serwisie

Serwis może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron, portali i serwisów internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami lub ponosi odpowiedzialność za treści oferowane przez te podmioty.

Udostępnione informacje i Ochrona danych

Udostępnienie informacji lub materiałów stanowiących dane osobowe Administratorowi podlega regulacjom zawartym w Polityce prywatności.

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, telefon czy adres e-mail) udostępniane Administratorowi za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zgód wyrażonych przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

Kontakt

Kontakt z Administratorem odbywa się przez: pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: info@snowboard.pl lub w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku, w godzinach 11 (jedenasta) – 19 (dziewiętnasta), oraz soboty od 10 (dziesiąta) do 16 (szesnasta) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Będziemy dążyć do tego aby czas oczekiwania na odpowiedź wynosił 24 godziny, do terminu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy (Administrator w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Dane osobowe

Uzupełniając formularz rejestracyjny znajdujący się Serwisie, Użytkownik przed jego wysłaniem musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku zainteresowania produktem oferowanym przez Administratora także na otrzymanie od Administratora informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu, z ofertami produktów. Informacje te będą wysyłane w sposób określony w formularzu kontaktowym przez Użytkownika.

Newsletter może zawierać w szczególności najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką produktów i usług związanych z działalnością Administratora. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Administratora e-maila lub poprzez kliknięcie na link dołączony do otrzymywanej wiadomości.

Administrator może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze strony lub realizacji żądanego przez Użytkownika kontaktu na dane wskazane przez Użytkownika.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia w Serwisie, a dodatkowo Użytkownicy zarejestrowani otrzymują informację o zmianie Polityki prywatności na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu www.snowboard.pl jest prawo polskie.

Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 r.

ww.snowboard.pl