Polityka prywatności i Pliki cookies

Serwisu www.snowboard.pl

Użytkownik i Dane Osobowe

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o:

 1. Użytkowniku rozumie się przez to osobę, która pozostawia swoje Dane Osobowe podczas wizyty na stronie prowadzonej przez Administratora
 2. Danych Osobowych, rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub też z innego źródła (np. zapytanie e-mail).

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Snow&Surf Sp z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000158610 nr NIP 521 22 06 507, nr Regon 012440126, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 119.
 2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownik może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail info@snowboard.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora w celu:

1) Korzystania z treści i funkcjonalności znajdujących się w serwisie internetowym www.snowboard.pl, a także komunikacji z Użytkownikiem w formie e-mail celem
przesłania Użytkownikowi informacji handlowej od Administratora;

 1. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez podany przy rejestracji adres e-mail;
 2. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
 3. W celach statystycznych, związanych z działalnością Administratora;
 4. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
 5. Tworzenia przez Administratora bazy danych Użytkowników;
 6. W innych celach określonych w Regulaminie serwisu internetowego www.snowboard.pl oraz Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Administratora poprzez podany przy rejestracji adres e-mail. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwołać, lecz powodować to będzie ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda a nadto jeśli uzna, że przetwarzamy Jego dane niezgodnie z RODO może wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 1. Administrator może stosować „cookies” (tzw: „ciasteczka”), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub urządzenie mobilne) Użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze stroną Administratora z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z póżn. zm.) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Administrator. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” ze strony Administratora, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, urządzeniach mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz analityczne.

 1. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony);
 2. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. Cookies analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ustawienia plików cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony internetowej.

Środki ochrony

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 stycznia 2021 roku.
 2. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje poprzez jej ogłoszenie w Serwisie.
 3. Użytkownicy zarejestrowani otrzymują informację o zmianie Polityki prywatności na adres e-mail wskazany przy rejestracji.